Bouwen is een gecompliceerd proces met vele disciplines. Als de opdrachtgever niet voldoende kennis in huis heeft om een bouwproces te sturen of het ontbreekt gewoon aan tijd om voldoende aandacht te geven aan het bouwproces, dan kan de opdrachtgever zich laten vertegenwoordigen door ValleiTEK als directievoerder. Het is noodzakelijk dat er openheid en vertrouwen is tussen de opdrachtgever en de directievoerder, immers de opdrachtgever delegeert een groot gedeelte van de verantwoording en beslissingsbevoegdheid aan de directievoerder.

Een beoordeling van de aanbestedingsstukken gaat vaak vooraf aan de opdracht tot directievoering. Door deze stukken op inhoud en compleetheid te controleren worden tijdens de uitvoering onnodige discussies over meer- en minderwerken vaak voorkomen.

Tijdens de uitvoering managen wij de bouw namens de opdrachtgever. Wij zijn dan de bouwdirectie en zijn belast met de directievoering.
De bouwdirectie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst. Tijdens de bouw fungeert de bouwdirectie als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Voor de start van de bouw zal onderling overeen gekomen moeten worden, welke bevoegdheden de directievoerder bij de directievoering heeft. De verantwoordelijkheden van directievoering kunnen vallen onder het financiële vlak, maar ook het nemen van beslissingen over het ontwerp en overige bouwkundige zaken, is van belang.
Voor grote werken maken wij een Plan van Aanpak Directievoering.

De directievoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken. Hij ziet erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat de opdrachtgever goed wordt geïnformeerd en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd. De directievoerder is verantwoording verschuldigd aan de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
De directievoerder treedt namens de opdrachtgever op als aanspreekpunt voor de aannemer. Hij heeft de algemene leiding over het bouwproject. Hij stelt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van het werk en legt financiële beslissingen ter beoordeling aan de opdrachtgever voor.